Algemene voorwaarden

Surhuizum, donderdag 17 juli 2008

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Overeenkomst
Artikel 3 Huursom
Artikel 4 Betaling
Artikel 5 Wanbetaling
Artikel 6 Looptijd, start en einde van de overeenkomst.
Artikel 7 Tussentijdse beëindiging en ontbinding
Artikel 8 Schade en aansprakelijkheid
Artikel 9 Vrijwaring
Artikel 10 Eigendom
Artikel 11 Inlichtingen
Artikel 12 Toepasselijk recht
Artikel 13 Slotbepalingen


Artikel 1 Definities

1.1. HUURDER:
Een partij waarmee TM-Verhuur een overeenkomst mee sluit.

1.2. VERHUURDER:

TM-Verhuur
Bartemerwei 18
9283TS Surhuizum

1.3. Huurovereenkomst:

De tussen HUURDER en VERHUURDER te sluiten huurovereenkomst voor de huur en de verhuur van het gehuurde.
1.4. Het gehuurde:
Het object dat door de HUURDER van VERHUURDER wordt gehuurd zoals dat in de huurovereenkomst nader is omschreven.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1. De huur/verhuur geschiedt uit hoofde van een overeenkomst van huur en verhuur tussen HUURDER en VERHUURDER. Hierna te noemen: huurovereenkomst.
2.2. Wanneer de HUURDER een aanbod van de VERHUURDER accepteert, komt de huurovereenkomst tot stand.

Artikel 3 Huursom

3.1. Voor de huur is de HUURDER een huursom verschuldigd zoals die is opgenomen in de huurovereenkomst.

Artikel 4 Betaling

4.1. Alle bedragen die HUURDER ingevolge van de huurovereenkomst of deze
Algemene Voorwaarden is verschuldigd, brengt VERHUURDER hem door middel
van een factuur in rekening.
4.2. Een factuur dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening. VERHUURDER geeft in de huurovereenkomst aan op welke wijze en in welke valuta kan worden voldaan.
4.3. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van het niet gebruiken van het gehuurde.

Artikel 5 Wanbetaling

5.1. Wanneer de HUURDER niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt VERHUURDER hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nieuwe redelijke termijn van betaling vast. Vindt de betaling binnen deze redelijke termijn niet plaats, dan is HUURDER zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.2.Vanaf de dag dat de HUURDER in verzuim is zowel door wanbetaling of retourneren van gehuurde, is hij tevens rente verschuldigd wegens te late betaling gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht van de VERHUURDER op vergoeding van alle overige kosten en schaden. De in dit lid bepaalde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Looptijd, start en einde van de overeenkomst.

6.1. De looptijd van de huurovereenkomst is vastgelegd in de huurovereenkomst.
6.2. Aan het (definitieve) einde van de huurovereenkomst heeft de VERHUURDER het recht het gehuurde weg te nemen.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging en ontbinding

7.1. De huurovereenkomst kan tussentijds uitsluitend éénzijdig worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij na ingebrekestelling toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij en rechterlijke tussenkomst is niet verplicht. Tussentijdse opzegging is in alle andere gevallen niet toegestaan tenzij er sprake is van overmacht van dan wel de HUURDER of de VERHUURDER.
7.2. Indien de HUURDER op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de huurovereenkomst had ontvangen, kan hij de huurovereenkomst
slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte,
dat door VERHUURDER nog niet is uitgevoerd.
7.3. Bedragen die VERHUURDER voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de huurovereenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.4. De HUURDER blijft gebonden aan hetgeen in of krachtens de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 Schade en aansprakelijkheid

8.1. VERHUURDER is jegens de HUURDER niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfschade, die ontstaat door of ten gevolge van het gebruik van het gehuurde en/of door of als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden van HUURDER, het plaatsen en het verwijderen van het gehuurde.
8.2. Het in het vorige lid gestelde lijdt uitzondering ingeval schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van VERHUURDER, zijn werknemers of daarmee gelijk te stellen ondergeschikten.
8.3. Schade dient zo spoedig mogelijk aan de VERHUURDER, gemotiveerd, te worden gemeld.
8.4. HUURDER is jegens de VERHUURDER aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de VERHUURDER tenzij HUURDER aannemelijk maakt dat de schade hem, dan wel, personen voor wie hij aansprakelijk is, niet kan worden toegerekend. Herstel van defecten en dergelijke in of aan het gehuurde, redelijkerwijze toe te rekenen aan HUURDER, zullen door VERHUURDER of in zijn opdracht plaatsvinden, voor rekening van HUURDER.

Artikel 9 Vrijwaring

9.1. De HUURDER vrijwaart de VERHUURDER voor alle schade die HUURDER mocht lijden als gevolg van aanspreken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de huurovereenkomst, tenzij de schade te wijten is aan een handelen van VERHUURDER en of gebrek aan het gehuurde.

Artikel 10 Eigendom

10.1. Het gehuurde blijft in eigendom van de VERHUURDER.

Artikel 11 Inlichtingen

11.1. Partijen zullen elkaar steeds zo goed mogelijk en zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van alle gegevens en voorvallen, welk voor de uitvoering van de huurovereenkomst van belang kunnen zijn.

\Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1. Relatieve bevoegdheid; Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Absolute bevoegdheid; De rechter in het arrondissement van de VERHUURDER is de bevoegde in geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudende met de huurovereenkomst.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 17 juli 2008.
13.2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Voorwaarden Verhuur TM-Verhuur.
13.3. Deze Algemene Voorwaarden zullen bij de huurovereenkomst aan de HUURDER ter hand worden gesteld. Op verzoek van de HUURDER kunnen de Algemene Voorwaarden nogmaals worden verstrekt.